REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Anny Polońskiej działający pod adresem annapolonska.com/sklep (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467 zwany dalej Fundacją.

Magazyn, wysyłka zamówień oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Anna Polońska, adres: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa.

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki składania zamówień Vouchera, czas i zasady realizacji zamówienia Vouchera, warunki i formy płatności, zasady i warunki realizacji Vouchera, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż Voucherów drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu złożenia zamówienia Vouchera ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wysyłanie na adres e-mail Sklepu treści innych, niż związanych z zamówieniem i realizacją Vouchera, w szczególności rozsyłanie spamu oraz treści komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.6. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II ZASADY I WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

2.1. Voucher jest dokumentem imiennym wystawianym przez Sklep, umożliwiający płatność za towar lub usługę, wydawanym w formie elektronicznego lub papierowego zaproszenia, opatrzony numerem i zawierający określenie kwoty, którą Posiadacz Vouchera może wykorzystać („Voucher”).

2.2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi całkowitą lub częściową wartość towaru, który Posiadacz może nabyć od Sklepu na podstawie Vouchera. Minimalna wartość Vouchera wynosi 50 zł.

2.3. Termin ważności Vouchera wynosi 6  miesięcy od daty wystawienia.

2.4. W uzasadnionych przypadkach data ważności Vouchera, wskazana w ust. 3 powyżej, może ulec wydłużeniu.

2.5. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu Vouchera.

2.6. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 jest nieważny.

2.7. W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. W takim wypadku Sklep ma prawo do zatrzymania wynagrodzenia za świadczenie, które wynosi 100% wartości Vouchera.

2.8. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zamówienie przez Posiadacza Vouchera produktów lub usług za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej annapolonska.com. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany podać unikalny numer Vouchera (na stronie zamówienia jest do tego przeznaczona rubryka „Kody rabatowe”).

2.9. Posiadacz, realizując Voucher, podaje swoje imię i nazwisko.

2.10. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość produktu. Jeśli wartość produktu jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony przez niego ze Sklepem.

III WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

3.2 Klient, składa zamówienie na zakup Vouchera drogą elektroniczną pod adresem e-mail Sklepu: art@annapolonska.com.

3.3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących informacji:

 • imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do skorzystania z Vouchera,
 • wartość Vouchera (minimalna wartość Vouchera wynosi 50,00 zł),
 • adres e-mail lub adres zamieszkania, na jaki Voucher ma zostać dostarczony oraz numer telefonu kontaktowego,
 • dane niezbędne do wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres zamieszkania);
 • wyboru sposobu dostawy (paczkomaty InPost, InPost kurier);

3.4. Wysłanie zakupionego Vouchera realizowane jest w terminie 5 dni od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.

3.5. Zakupiony Voucher wysyłany jest e-mailem lub w kopertach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.

3.6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

3.7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

3.8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za Voucher.

3.9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Vouchera w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3.10. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.

IV KOSZTY PRZESYŁKI

4.1. Koszty dostarczenia Vouchera doliczane są do wartości zamówionego Vouchera i ponosi je Klient.

4.2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Vouchera w ramach tej usługi zostanie wykonana przez spółkę InPost Sp. z o.o. po akceptacji przez Klienta regulaminu „Paczkomaty 24/7″ przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Paczkomaty InPost”, tj. spółkę InPost Sp. z o.o.. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7”.

4.43. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń może wpłynąć na odrzucenie reklamacji złożonej w Sklepie.

4.4. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń może wpłynąć na odrzucenie reklamacji złożonej w Sklepie.

V DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Zapłata za Voucher powinna zostać dokona przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sklepu:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości “Twój StartUP”,

 1. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa

Numer konta: 21 1140 1010 0000 5433 5900 3500

5.2. Tytuł przelewu powinien być sformułowany w następujący sposób: „Voucher, (imię i nazwisko zamawiającego).”

VI REKLAMACJE I ZWROT VOUCHERA

6.1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że Posiadacz wykorzystał Voucher przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

6.2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklepu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Vouchera. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu: art@annapolonska.com.

6.3. Sklep dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana zapłata, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  Sklep dokona korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

6.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

6.7. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.8. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane.

6.9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła Klientowi pełnowartościowy Voucher, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

6.10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

6.11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1.  Celem Fundacji jest zapewnienie złożenia i realizacji zamówienia przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klienta. W przypadku złożenia zamówienia Klient będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

7.2. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467.

7.3. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

7.4 Podanie  jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Fundację danych jest niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Fundacja może przetwarzać powierzone jej dane osobowe w związku  czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

7.5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7.6. Fundacja w przypadku podjęcia działań wskazanych w 7.5. niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta, a w szczególności za brak możliwości zapewnienia Klientowi  usługi.

7.7. Fundacja będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Klienta z Fundacją.

VIII ZWROTY NALEŻNOŚCI

8.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

8.1.1. anulowania zamówienia Vouchera opłaconego z góry przed jego realizacją;
8.1.2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Vouchera na nowy;

8.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sklep informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zamówień rozpoczętych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe (zasady obowiązujące w momencie zamówienia usługi), chyba że zmiana jest korzystniejsza dla konsumenta.

9.5. Aktualna wersja Regulaminu sprzedaży i realizacji Vouchera w postaci elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej annapolonska.com/regulamin-vouchera/.

9.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2018 r.

 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

      (adres osoby składającej pismo)

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                            “Twój StartUp”                                

 1. Żurawia 6/12 lok. 766

00-503 Warszawa

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………….
 2. Przedmiot umowy ………………………………………………………………………………..

 

 

……………………………

Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

 

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

      (adres osoby składającej pismo)

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                            “Twój StartUp”                                

 1. Żurawia 6/12 lok. 766

00-503 Warszawa

 

REKLAMACJA

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było …………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

 

Wobec powyższego *:

 1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ………………………………………… ;
 2. wnoszę o usunięcia wady;
 3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
 4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

……………………………

Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

* niepotrzebne skreślić.

 

 

 • Brak produktów w koszyku.