I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem annapolonska.com prowadzony jest bezpośrednio przez autorkę wszystkich dostępnych w sprzedaży obrazów oraz rękodzieła, Annę Polońską.

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki składania zamówień, czas i zasady realizacji zamówienia Vouchera, warunki i formy płatności, zasady i warunki realizacji Vouchera, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż Voucherów drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu złożenia zamówienia Vouchera przez stronę Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

posiadanie dostępu do Internetu;
posiadanie adresu e-mail.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wysyłanie na adres e-mail Sklepu treści innych, niż związanych z zamówieniem i realizacją Vouchera, w szczególności rozsyłanie spamu oraz treści komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.6. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II ZASADY I WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

2.1. Voucher jest dokumentem imiennym wystawianym przez Sklep, umożliwiający płatność za towar lub usługę, wydawanym w formie elektronicznego lub papierowego zaproszenia, opatrzony numerem i zawierający określenie kwoty, którą Posiadacz Vouchera może wykorzystać („Voucher”).

2.2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi całkowitą lub częściową wartość towaru, który Posiadacz może nabyć od Sklepu na podstawie Vouchera. Minimalna wartość Vouchera wynosi 50 zł.

2.3. Termin ważności Vouchera wynosi 6  miesięcy od daty wystawienia.

2.4. W uzasadnionych przypadkach data ważności Vouchera, wskazana w ust. 3 powyżej, może ulec wydłużeniu.

2.5. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu Vouchera.

2.6. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 jest nieważny.

2.7. W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. W takim wypadku Sklep ma prawo do zatrzymania wynagrodzenia za świadczenie, które wynosi 100% wartości Vouchera.

2.8. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zamówienie przez Posiadacza Vouchera produktów lub usług za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej annapolonska.com. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany podać unikalny numer Vouchera (na stronie zamówienia jest do tego przeznaczona rubryka „Kody rabatowe”).

2.9. Posiadacz, realizując Voucher, podaje swoje imię i nazwisko.

2.10. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość produktu. Jeśli wartość produktu jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony przez niego ze Sklepem.

III WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

3.2 Klient, składa zamówienie na zakup Vouchera drogą elektroniczną pod adresem e-mail Sklepu: art@annapolonska.com.

3.3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących informacji:

imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do skorzystania z Vouchera,
wartość Vouchera (minimalna wartość Vouchera wynosi 50,00 zł),
adres e-mail lub adres zamieszkania, na jaki Voucher ma zostać dostarczony oraz numer telefonu kontaktowego,
wyboru sposobu dostawy (paczkomaty InPost, InPost kurier);

3.4. Wysłanie zakupionego Vouchera realizowane jest w terminie 5 dni od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.

3.5. Zakupiony Voucher wysyłany jest e-mailem lub w kopertach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.

3.6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

3.7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

3.8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za Voucher.

3.9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Vouchera w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3.10. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.

IV KOSZTY PRZESYŁKI

4.1. Koszty dostarczenia Vouchera doliczane są do wartości zamówionego Vouchera i ponosi je Klient.

4.2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń może wpłynąć na odrzucenie reklamacji złożonej w Sklepie.

4.3. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń może wpłynąć na odrzucenie reklamacji złożonej w Sklepie.

V DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Zapłata za Voucher powinna zostać dokona przelewem na poniżej wskazany numer rachunku bankowego Sklepu:

Anna Polońska

Numer konta: 18 1160 2202 0000 0002 2790 9740

IBAN: PL 18 1160 2202 0000 0002 2790 9740, Bank Millennium SA

5.2. Tytuł przelewu powinien być sformułowany w następujący sposób: „Voucher, (imię i nazwisko zamawiającego).”

VI REKLAMACJE I ZWROT VOUCHERA

6.1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że Posiadacz wykorzystał Voucher przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

6.2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je na adres e-mail Sklepu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Vouchera. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu: art@annapolonska.com.

6.3. Sklep dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana zapłata, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

6.7. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.8. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełniona, jeżeli to było wymagane.

6.9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła Klientowi pełnowartościowy Voucher, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przelewem na konto.

6.10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

6.11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1.  Celem Sklepu jest zapewnienie złożenia i realizacji zamówienia przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klienta. W przypadku złożenia zamówienia Klient będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

7.2. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Anna Polońska.

7.3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

7.4 Podanie  jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Administratora danych jest niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Administrator może przetwarzać powierzone dane osobowe w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

7.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7.6. Administrator w przypadku podjęcia działań wskazanych w 7.5. niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta, a w szczególności za brak możliwości zapewnienia Klientowi  usługi.

7.7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII ZWROTY NALEŻNOŚCI

8.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

8.1.1. anulowania zamówienia Vouchera opłaconego z góry przed jego realizacją;
8.1.2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Vouchera na nowy;

8.1.3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sklep informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zamówień rozpoczętych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe (zasady obowiązujące w momencie zamówienia usługi), chyba że zmiana jest korzystniejsza dla konsumenta.

9.5. Aktualna wersja Regulaminu sprzedaży i realizacji Vouchera w postaci elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej annapolonska.com/regulamin-vouchera/.

9.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2018 r.

 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) można skorzystać z internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr, która umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać jako skan lub zdjęcie na adres e-mail Sklepu tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Adres e-mail:

…………………………………

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

Data zawarcia umowy

……………………………

Przedmiot umowy

……………………………

Podpis konsumenta

Dane: ………………………….

 

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać jako skan lub zdjęcie na adres e-mail Sklepu tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Adres e-mail:

…………………………

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było ………………………….…………….

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ………………………….…………….

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
wnoszę o usunięcia wady;
wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
oświadczam, iż odstępuję od umowy.

……………………………

Podpis konsumenta

Dane: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ………………………………………… ;
wnoszę o usunięcia wady;
wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
oświadczam, iż odstępuję od umowy.

……………………………

Podpis konsumenta

Dane: ………………………….

* niepotrzebne skreślić.

 • Voucher podarunkowy 100

  100,00 

  Voucher pozwoli samodzielnie wybrać obdarowanej osobie prezent, który sprawi jej najwięcej satysfakcji. Na stronie dostępne są akcesoria modowe Tie art oraz autorskie plakaty, które są dodatkowo ręcznie sygnowane.

  Imieniny, urodziny, ślub, rocznica, jubileusz firmowy lub inne ważne wydarzenia są dobrą okazją do zamówienia unikalnego, spersonalizowanego vouchera, który będzie dostosowany do okoliczności i sprawi wiele radości obdarowanej osobie.

  Dodaj do koszyka
 • Voucher podarunkowy 150

  150,00 

  Voucher pozwoli samodzielnie wybrać obdarowanej osobie prezent, który sprawi jej najwięcej satysfakcji. Na stronie dostępne są akcesoria modowe Tie art oraz autorskie plakaty, które są dodatkowo ręcznie sygnowane.

  Imieniny, urodziny, ślub, rocznica, jubileusz firmowy lub inne ważne wydarzenia są dobrą okazją do zamówienia unikalnego, spersonalizowanego vouchera, który będzie dostosowany do okoliczności i sprawi wiele radości obdarowanej osobie.

  Dodaj do koszyka
 • Voucher podarunkowy 50

  50,00 

  Voucher pozwoli samodzielnie wybrać obdarowanej osobie prezent, który sprawi jej najwięcej satysfakcji. Na stronie dostępne są akcesoria modowe Tie art oraz autorskie plakaty, które są dodatkowo ręcznie sygnowane.

  Imieniny, urodziny, ślub, rocznica, jubileusz firmowy lub inne ważne wydarzenia są dobrą okazją do zamówienia unikalnego, spersonalizowanego vouchera, który będzie dostosowany do okoliczności i sprawi wiele radości obdarowanej osobie.

  Dodaj do koszyka
 • Brak produktów w koszyku.