Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)(dalej: „Rozporządzenie”). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

JAKIE DANE GROMADZĘ?

 1. W JAKICH CELACH PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE?
 2. JAKIE DANE NALEŻY PODAĆ?
 3. KOMU MOGĘ UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDĘ PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 5. PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH.

 

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 2. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
 3. INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 4. PRAWO DO SKARGI

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Anna Polońska, dane kontaktowe: numer telefonu: +48 514 424 143, adres e-mail:

art@annapolonska.com.

1. JAKIE DANE GROMADZĘ?

 1. PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
 2. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),

 1. marketingu i promocji produktów oferowanych na stronie annapolonska.com.
 1. wypełniania wszelkich ciążących na mnie obowiązków prawnych w związku z podjętą

współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami

prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach

prawa, np.: art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1858); art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

 art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.

1997 nr 137 poz. 926).

 1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek

prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

 1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest

moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia);

 1. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych

osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a)

Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych,

treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będę przetwarzać te dane.

Informuję, iż we wskazanych wyżej celach nie będę dokonywać profilowania, czyli

zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat

preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania

marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w

oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej

dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez

uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty

elektronicznej.

 

2. JAKIE DANE NALEŻY PODAĆ?

Do zawarcia umowy wymagam podania danych w formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich

Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonam zamówienia). Dodatkowo mogę

poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymam, nie

będę mogła, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzę w posiadanie innych Pani/Pana danych.

Pojawienie się w systemie sklepu Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania moich usług, z

których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi

nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny

niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnię i przekażę, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym

dokumencie pozostaną aktualne.

 

3. KOMU MOGĘ UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach

konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy

kompetencyjnej);

 1. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na

podstawie zawartej ze mną umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

(tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy

hostingowe.

2. Zewnętrzni administratorzy danych (podmioty prowadzące działalność

kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia

przez Państwa faktur w terminie).

 

4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDĘ PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w

punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 1. a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:

– przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej

dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;

– przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów (tj. okres

przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

 1. b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie w związku z

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony

prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków;

 1. c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia

prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania

lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 1. d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres

do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

 1. e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazuję Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecyduję się na przekazanie danych

poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki będzie mi pozwalać prawo. Do takiego

przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę

Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą

mailową lub telefoniczną.

 

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

 1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
 2. prawo dostępu do przetwarzanych przeze mnie danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 3. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
 4. prawo do usunięcia danych osobowych z mojego systemu tzw. „prawo

do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abym

przetwarzała Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abym je usunęła (art. 17

Rozporządzenia),

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać,

abym ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli

Pani/Pana zdaniem mam nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzam

je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebym je usunęła, bo są Pani/Panu

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego

przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18

Rozporządzenia),

 1. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać ode mnie w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego (np. format „.PDF”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których

posiadaniu jestem na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to

będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będę posiadać Pani/Pana dane w formacie

elektronicznym – gdy będę posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej

nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan

zlecić mi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20

Rozporządzenia),

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma

Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które

przetwarzam na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia.

Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie

zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:

art@annapolonska.com.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, proszę o przesłanie wniosku

o odpowiedniej treści na adres art@annapolonska.com.

 

1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw

wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby

marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jestem

zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania przeze mnie Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane),

jeśli podstawą wykorzystania danych jest mój prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art.

21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będę już mogła

przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażę, iż

istnieją:

– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje

się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

– podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma

charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia

i realizacji tej umowy.

 

2. INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Jeżeli zdecyduję się przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w

którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuję

Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielę wszelkich innych stosownych informacji.

 

3. ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przeze mnie Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy,

realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi mojego prawnie uzasadnionego interesu, mogę

prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może

umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub

automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt

telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy.

Udzieloną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z

prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje

przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania

danych” niniejszego dokumentu.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie

określać, w jakim celu będę przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych

będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania

wskazane w lit. a)-e) powyżej.

 

4. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie przeze mnie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań zachęcam do kontaktu pod adresem: art@annapolonska.com.

 • Brak produktów w koszyku.