Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)(dalej: „Rozporządzenie”). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

JAKIE DANE GROMADZĘ?

 1. W JAKICH CELACH PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE?
 2. JAKIE DANE NALEŻY PODAĆ?
 3. KOMU MOGĘ UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDĘ PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 5. PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH.

 

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 2. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
 3. INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 4. PRAWO DO SKARGI

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Anna Polońska, dane kontaktowe: numer telefonu: +48 514 424 143, adres e-mail:

art@annapolonska.com.

JAKIE DANE GROMADZĘ?

 1. PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
 2. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),

 1. marketingu i promocji produktów oferowanych na stronie annapolonska.com.
 1. wypełniania wszelkich ciążących na mnie obowiązków prawnych w związku z podjętą

współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami

prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach

prawa, np.: art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1858); art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

 art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.

1997 nr 137 poz. 926).

 1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek

prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

 1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest

moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia);

 1. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych

osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a)

Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych,

treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będę przetwarzać te dane.

Informuję, iż we wskazanych wyżej celach nie będę dokonywać profilowania, czyli

zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat

preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania

marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w

oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej

dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez

uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty

elektronicznej.

 

 1. JAKIE DANE NALEŻY PODAĆ?:

Do zawarcia umowy wymagam podania danych w formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich

Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonam zamówienia). Dodatkowo mogę

poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymam, nie

będę mogła, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzę w posiadanie innych Pani/Pana danych.

Pojawienie się w systemie sklepu Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania moich usług, z

których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi

nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny

niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnię i przekażę, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym

dokumencie pozostaną aktualne.

 

 1. KOMU MOGĘ UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
 2.  Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach

konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy

kompetencyjnej);

 1. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na

podstawie zawartej ze mną umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

(tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy

hostingowe.

2. Zewnętrzni administratorzy danych (podmioty prowadzące działalność

kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia

przez Państwa faktur w terminie).

 

 1. PRZEZ JAKI CZAS BĘDĘ PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w

punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 1. a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:

– przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej

dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;

– przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów (tj. okres

przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

 1. b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie w związku z

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony

prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków;

 1. c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia

prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania

lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 1. d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres

do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

 1. e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazuję Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecyduję się na przekazanie danych

poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki będzie mi pozwalać prawo. Do takiego

przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę

Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą

mailową lub telefoniczną.

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

 1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
 2. prawo dostępu do przetwarzanych przeze mnie danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 3. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
 4. prawo do usunięcia danych osobowych z mojego systemu tzw. „prawo

do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abym

przetwarzała Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abym je usunęła (art. 17

Rozporządzenia),

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać,

abym ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli

Pani/Pana zdaniem mam nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzam

je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebym je usunęła, bo są Pani/Panu

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego

przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18

Rozporządzenia),

 1. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać ode mnie w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego (np. format „.PDF”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których

posiadaniu jestem na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to

będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będę posiadać Pani/Pana dane w formacie

elektronicznym – gdy będę posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej

nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan

zlecić mi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20

Rozporządzenia),

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma

Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które

przetwarzam na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia.

Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie

zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:

art@annapolonska.com.

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, proszę o przesłanie wniosku

o odpowiedniej treści na adres art@annapolonska.com.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw

wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby

marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jestem

zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania przeze mnie Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane),

jeśli podstawą wykorzystania danych jest mój prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art.

21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będę już mogła

przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażę, iż

istnieją:

– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje

się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

– podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma

charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia

i realizacji tej umowy.

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ

ADMINISTRATORA

Jeżeli zdecyduję się przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w

którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuję

Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielę wszelkich innych stosownych informacji.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przeze mnie Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy,

realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi mojego prawnie uzasadnionego interesu, mogę

prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może

umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub

automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt

telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy.

Udzieloną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z

prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje

przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania

danych” niniejszego dokumentu.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie

określać, w jakim celu będę przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych

będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania

wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie przeze mnie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań zachęcam do kontaktu pod adresem: art@annapolonska.com.

 

Cookies

1. Strona zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator strony annapolonska.com jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator strony wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do strony;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie.

5. Strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 • Brak produktów w koszyku.