KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

JAKIE DANE GROMADZIMY?

 1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH?
 2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?
 3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 5. PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH.

 

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
 2. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
 3. INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 4. PRAWO DO SKARGI

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:

 1. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON:

146433467, dane kontaktowe: numer telefonu: +48 514 424 143, adres e-mail:

art@annapolonska.com w związku z realizowaną przez Annę Polońską zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Anna Polońska (dalej: „Fundacja”).

JAKIE DANE GROMADZIMY?

 

 1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
 2. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i

wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),

 

 1. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju

Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie

uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia).

 1. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą

współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami

prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach

prawa, np.: art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1858); art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);

 art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.

1997 nr 137 poz. 926).

 

 1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek

prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

 1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest

naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia);

 1. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych

osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a)

Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych,

treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli

zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat

preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania

marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w

oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej

dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez

uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty

elektronicznej.

 

 1. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich

Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy

poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie

będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.

Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z

których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi

nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny

niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym

dokumencie pozostaną aktualne

 

 1. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
 2. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach

konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy

kompetencyjnej);

 1. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na

podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych

(tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjent Fundacji (Anna Polońska), informatycy,

firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy

hostingowe.

 1. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są

udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność

kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia

przez Państwa naszych faktur w terminie).

 

 1. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w

punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 1. a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z

działalnością ZCP o nazwie Anna Polońska, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:

– przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej

dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;

– przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres

przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

 1. b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z

prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony

prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;

 1. c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia

prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania

lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

 1. d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres

do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

 1. e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych

poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego

przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę

Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą

mailową lub telefoniczną.

PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

 1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
 2. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 3. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
 4. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo

do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy

przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17

Rozporządzenia),

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać,

abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli

Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy

je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego

przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18

Rozporządzenia),

 1. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których

posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to

będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie

elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej

nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan

zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20

Rozporządzenia),

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma

Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które

przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia.

Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie

zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:

art@annapolonska.com.

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku

o odpowiedniej treści na adres Fundacji lub złożenia go osobiście w siedzibie

Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” (ul. Żurawia 6/12 lok. 766,

00-503 Warszawa).

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw

wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby

marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy

zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane),

jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art.

21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli

przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż

istnieją:

 

– ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje

się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

– podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z

Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma

charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia

i realizacji tej umowy.

INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ

ADMINISTRATORA

Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w

którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy

Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy,

realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy

prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może

umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub

automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt

telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy.

Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z

prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje

przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania

danych” niniejszego dokumentu.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie

określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych

będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania

wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju

Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia,

to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: rodo@twojstartup.pl.

 

Cookies

1. Strona zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator strony annapolonska.com jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator strony wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do strony;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie.

5. Strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 • Brak produktów w koszyku.